car20190829

「靈車」又開車啦!農曆七月梗係要應吓節講吓鬼節啦⋯⋯

節目:農曆七月特備 --「靈」車極速 第二季 ( 第二集)

日期:2019 年 08 月 29 日

主題:聽到還是見到恐怖啲呢?

今集我哋傾吓究竟聽到見唔到係咪恐怖呢?

主持:Alvin

嘉賓:Anthony , YY

第一節:如果屋企有怪聲!你會點呢?


按這主下載   按後備下載 

第二節:住屋邨有啲聲只要聽過一次,你永遠都記得嘅


按這主下載   按後備下載 

會員下載, 立即成為會員 

登入/登出