car20190819

「靈車」又開車啦!農曆七月梗係要應吓節講吓鬼節啦⋯⋯

節目:農曆七月特備 --「靈」車極速 第二季 ( 第一集)

日期:2019 年 08 月 22 日

主持:Alvin Chan

嘉賓:傑師傅、呀太

第一節:究竟盂蘭節嘅由來及「報施」俾眾生同時使唔使拜埋祖先呢?


按這主下載   按後備下載 

第二節:盂蘭節有乜嘢禁忌呢?


按這主下載   按後備下載 

會員下載, 立即成為會員 

登入/登出