gear20191219

節目:窮車極速第四季「第十三集最終章」

今集終於嚟到第四季最後一集啦!窮車團隊會小休之後準備第五季節目啦⋯⋯(感謝所有曾經聽過或者長期有聽嘅聽眾)

主題:品牌效應

主持:Alvin Davy EV

立即加入:窮車極速 - Ragazine 節目專頁

第一節:其實汽車品牌究竟「俾人睇」定係「自己啱用」呢?


按這主下載   按後備下載

第二節:改裝品件又係「炫富」?定係有實際用途㗎?


按這主下載   按後備下載

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

會員下載, 立即成為會員

 

 

登入/登出