racing20190328

節目:講馬仔 (第 2 集) -- 睇住馬仔講馬仔

日期:2019 年 03 月 28 日

主持:Davy、Kevin Ho 、Ricca 師兄

旁聽:EV

臨時改期錄音夜, 遇上谷草夜賽, 一眾主持睇住賽事直播同大家分享馬場花生 (如有分心敬請原諒)

第一節:   馬房風水陣? 名人馬主涉嫌謾罵練馬師!/個個都想嬴打吡, 唔通個個馬主都嬴到打吡咩.....


按這主下載   按後備下載 

第二節:   行船跑馬三分險-騎師之苦: 安國倫意外墮馬四肢癱瘓, 簡慧榆墮馬逝世二十周年


按這主下載   按後備下載 

會員下載, 立即成為會員 

登入/登出